Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van GISB audiovisueel
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker of GISB: GISB audiovisueel
Koper of klant of opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker waarmee een overeenkomst wordt gesloten
Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4. De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
4.3. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te (kunnen) geraken.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Koper verleent hierdoor op voorhand toestemming daarvoor. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt of indien koper andere verplichtingen niet nakomt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering
5.1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
5.2. Koper is verplicht de zaken te accepteren op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5.4. Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan €500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan €500- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van gebruiker, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan gebruiker), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper zijn.
5.5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht. De koper is gehouden om het door gebruiker geleverde, direct na ontvangst te controleren en te inspecteren. Eventuele klachten dienen direct onder de aandacht van gebruiker gebracht te worden. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor gebruiker aansprakelijk is, is niet ontvankelijk en vervalt indien zij wordt ingesteld later dan twee maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

Artikel 6: Prijs en kosten
6.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6.3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Koper is niet gerechtigd zich op opschorting of verrekening te beroepen.
7.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper in verzuim. Een ingebrekestelling is niet vereist. Koper is na het verstrijken van de termijn een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Gebruiker is (naast zijn wettelijke of contractuele (opschortings)rechten) in geval van overschrijding van enige betalingstermijn of een andere tekortkoming zijdens koper gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

De gebruiker is gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen. De klant is verplicht om op eerste verzoek (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de gebruiker bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. De klant is verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van gebruiker te (doen) vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de klant op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De klant verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De klant verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan gebruiker om een pandrecht op de goederen te vestigen namens de klant, ten behoeve van gebruiker.

Artikel 8: Verlengd eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker. Het eigendomsvoorbehoud is verlengd. Het ziet dus op alle geleverde goederen (en dus ook goederen die wel betaald zijn, als een deel niet betaald is), op basis van alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper.
Nadat gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De koper zal daartoe alle medewerking verlenen en verleent hierdoor een onherroepelijke machtiging aan gebruiker om daartoe al hetgeen te doen gebruiker daartoe nuttig of nodig acht.
Gebruiker heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
8.2. De goederen vallen niet in het vermogen van koper. Koper is zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of over te dragen. Dat is dus niet toegestaan en goederenrechtelijk niet mogelijk.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zijn goederenrechtelijk slechts overdraagbaar- en mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verkocht. De goederen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
8.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
8.7. Als de koper, nadat de zaken conform de overeenkomst door gebruiker aan hem zijn geleverd, aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij totstandkoming van de later gesloten overeenkomst draagt de koper hierdoor alle goederen over aan gebruiker, onder de ontbindende voorwaarde dat koper alle verplichtingen uit de later gesloten overeenkomst (ook) nakomt.

Artikel 9: Incassokosten
9.1. Alle door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.
9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames
10.1. Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie
13.1. Na het tijdstip van (op)levering is gebruiker niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de koper die gebreken voorafgaande aan de (op)levering niet heeft opgemerkt of had kunnen opmerken, en bovendien
c) de koper die gebreken op het tijdstip van (op)levering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
13.2. Is de gebruiker krachtens het bepaalde in lid 1 of anderszins aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de koper dientengevolge geleden, directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor alle andere schade(posten) is uitgesloten.
13.3. Tot directe materiële schade behoren bijvoorbeeld in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
13.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de gebruiker voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 9 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de goederen niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen.
13.5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de gebruiker slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de gebruiker.
13.6. De koper is verplicht zich deugdelijk te verzekeren. Indien en voor zover de koper enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. De klant vrijwaart de gebruiker hierdoor voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Regres of subrogatie door de verzekeraar van de klant is goederenrechtelijk, wettelijk en verbintenisrechtelijk uitgesloten.
13.7. Gebruiker kan niet uitsluiten dat hij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. gebruiker dient uit een oogpunt van continuïteit van de bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Gebruiker kan verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van gebruiker. De verplichting tot schadevergoeding van gebruiker op basis van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen gebruiker uit hoofde van een door of ten behoeve van gebruiker gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering (al dan niet aan gebruiker) wordt uitbetaald.
13.8. Indien gebruiker om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de voorgaande alinea, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat gebruiker bij de koper in rekening heeft gebracht (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van dat onderdeel of die deellevering.
13.9. Elke aansprakelijkheid van de gebruiker vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
13.10. De koper is gehouden werkzaamheden en goederen direct te controleren. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed, althans binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de gebruiker in gebreke heeft gesteld.
13.11. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
13.12. De koper is gehouden om het door gebruiker geleverde direct na ontvangst te controleren en te inspecteren. Eventuele klachten dienen direct en uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk onder de aandacht van gebruiker gebracht te worden. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor gebruiker krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
13.13. De gebruiker is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door door of namens koper ter beschikking gestelde persoon/personen.
13.14. De koper vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de gebruiker ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen.
13.15. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is de gebruiker in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de gebruiker het gevolg is van:
arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
tekortschieten van hulppersonen;
transportmoeilijkheden;
brand en verlies van te verwerken onderdelen;
maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
gewelddadige of gewapende acties;
storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van gebruiker of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal gebruiker – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
13.16. De koper vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de koper blijft.

Artikel 14: Vrijwaringen
14.1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2 Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

Artikel 15: Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: SLA overeenkomst
Indien Koper een SLA overeenkomst wil opzeggen, dient Koper dit uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de looptijd van SLA Overeenkomst schriftelijk te doen. Indien Koper niet uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de looptijd SLA Overeenkomst opzegt, wordt de SLA Overeenkomst automatisch verlengd met steeds één (1) jaar, waar voor steeds een opzegtermijn van drie (3) maanden blijft gelden.
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18: Verwerking persoonsgegevens (AVG)
Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming dat de GISB zonder melding beroepsmatig gebruik mag maken van de gegevens van Opdrachtgever, dan wel gegevens van medewerkers van Opdrachtgever, dan wel aan Opdrachtgever verbonden (hulp)personen. Beroepsmatig gebruik van deze gegevens gebeurt enkel en alleen ten behoeve van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de verleende instemming op een later moment in te trekken, door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal op dat moment bekijken of een eventuele intrekking van de verleende toestemming de uitvoering van de Overeenkomst in gevaar brengt en dit met Opdrachtgever bespreken.

Artikel 17: Vindplaats
17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van GISB audiovisueel, te weten; www.gisb.nl

17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

================================================================